Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) với *x, *y là hai con trỏ

Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) với *x, *y là hai con trỏ

Các thành phần thuộc tính
Biến nguyên n là số lượng điểm trong dãy.

– Hai *x, *y là hai con trỏ, trỏ tới vùng nhớ chứa dãy hoành độ và tung độ. Viết chương trình nhập vào tọa độ (x,y) của một dãy điểm. Tìm cặp điểm có khoảng cách xa nhất. Hiển thị cặp điểm đó và khoảng cách ra màn hình theo 3 phương pháp sau

– Sử dụng phương thức.
– Sử dụng hàm tự do.
– Sử dụng Hàm bạn.

Demo

Sử dụng phương thức

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) với *x, *y là hai con trỏ
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost