Tuần 1: TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Tuần 1: TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

– Tổng quan về .NetFrameWork
– Các dạng ứng dụng dùng C#
– Cấu trúc chương trình
– Cấu trúc thư mục của ứng dụng

Tổng quan về .NetFrameWork

Thành phần .NetFrameWork

– NET Framework là thành phần nền tảng cho mọi công cụ phát triển ứng dụng .NET
– NET Framework được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các trình ứng dụng và các service thế hệ kế tiếp
– Cung cấp các lớp đối tượng (Class) để có thể gọi thi hành các chức năng mà đối tượng đó cung cấp
– Cung cấp hơn 5000 lớp đối tượng để gọi thực hiện đủ các loại dịch vụ từ hệ điều hành

Thành phần chính của .Net bao gồm:

– CLR: Common Language Runtime
– FCL: .Net FrameWork Class library
Ngoài ra còn có thành phần quản lý mã:
– manage code
– Unmanage code

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Đặc điểm chính của .Net

CLR
FCL
Common type System
Metadata and Self-Describing Components
Cross-Language Interperability
Assemblies
Application Domains
Runtime Hosts

Common Language Runtime (CLR)

Runtime là một agent quản lý mã nguồn khi nó được thực thi
Runtime cung cấp các dịch vụ : quản lý bộ nhớ , quản lý tiểu trình , quản lý từ xa
Runtime đảm bảo việc thực hiện được bảo mật và mạnh mẽ
Mã nguồn mà đích tới là runtime (managed code) , ngược lại (unmanaged code)
-> CLR cung cấp môi trường thực thi chung cho các ngôn ngữ trên nền .NET

Bằng cách nào ?

1. Khi biên dịch một ứng dụng .Net
2. Môi trường phát triển dịch mà nguồn thành mã tự quản (managed code) dưới dạng ngôn ngữ trung gian MSIL (hay IL) (Microsoft Intermediate Language)
3. Trình biên dịch phát sinh siêu dữ kiện megadata (thành viên đối tượng , kiểu , tham chiếu ,….)
MSIL và megadata -> EXE file

Khi thực thi mã ứng dụng (EXE file)

1. Tuỳ thuộc vào chỉ thị người dùng
2. Trình biên dịch tức thời JIT ( Just In Time ) của CLR cung cấp sẽ :
Chuyển đổi mã quản lý (managed code) thành mã máy (native code)
JIT cất giữ mã máy phát sinh vào bộ nhớ đệm cho các thao tác tương tự

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Common Type System (CTS)

Mã viết bằng VB sau khi biên dịch có thể gọi mã viết bằng ngôn ngữ khác không ? Trả lời : Có (nhờ vào Hệ thống kiểu thông dụng CTS)
CTS định nghĩa tập các kiểu dữ liệu chuẩn và các quy tắc tạo ra kiểu dữ liệu
Có hai kiểu chính :
Kiểu giá trị : integer , userdefined ,enum
Kiểu tham chiếu : class , array , contrỏ , interface

Gabage Collector (GC)

Tôi đã làm việc trên C++ hay Visual C++ có gặp nhiều TH về lỗi thiếu bộ nhớ vậy .Net Framework xứ lý ntn ?
CLR của .Net FrameWork có cung cấp Bộ Thu Gom Rác
GC quản lý bô nhớ tự động
GC luôn theo dõi vùng nhớ được tạo qua các nút (root) của ứng dụng  giải phóng nếu không còn sử dụng

Framework Class Library – FCL

Là một phần trong bộ khung .Net
Đóng gói những lớp Hướng Đối Tượng được cung cấp
Giúp bạn dễ dàng tạo các ứng dụng trên nền Window , trên nền Web

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#
Thư viện lớp của .Net Framework được tổ chức theo cấu trúc cây dựa trên khái niệm namespace (cấu trúc cây)
Có thể có nhiều lớp trùng tên nhau nhưng buộc phải nằm ở các namespace khác nhau
Namespace : Microsoft.Csharp , Microsoft.VisualBasic , Microsoft.Win32 ,System
Class: System.Array , System.Console , System.String , System.Math v.v…

Visual Studio . Net 2005

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Được thiết kế dựa trên .Net Framework
Cho phép triển khai :
Ứng dụng trên nhiều ngôn ngữ Visual Basic , Visual C++ , Visual C# , FoxPro
Ứng dung Web và Web services
Ứng dụng di động
Ưu điểm :
Tất cả các ngôn ngữ đều dùng chung một Môi Trường Phát Triển Tích Hợp (IDE)
Lập trình ASP.Net : Truy cập CSDL hiệu quả , viết ứng dụng dễ dàng hơn

1.1.3. Các dịch vụ .Net

Authentication
Mesaging
Personalized Experience
XML

1.2. Các dạng ứng dụng dùng C#

Ứng dụng Winform
Ứng dụng màn hình và bàn phím
Dịch vụ hệ điều hành
Thư viện
Điều khiển do người dùng định nghĩa
Ứng dụng báo cáo
Ứng dụng SQL server
Ứng dụng PDA và Mobile
Ứng dụng đóng gói và triển khai

1.3. Cấu trúc chương trình

Mọi chương trình C# dưới dạng thi hành đều phải có điểm khởi động chính là phương thức Main. Tùy vào mỗi loại ứng dụng mà phương thức Main khác nhau

Ví dụ phương thức Main trong Winform

 

1.4. Cấu trúc thư mục ứng dụng

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

Câu hỏi cuối chương

Tìm hiểu về Common Type System(CTS) trong .NET Framework
Yêu cầu:
Viết khoảng 2-3 trang có hình ảnh minh họa về hệ thống CTS.
Tham khảo:
+ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zcx1eb1e.aspx
+ http://www.csharphelp.com/2007/04/whats-so-common-about-the-c-common-type-system-cts/

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Tuần 1: TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost