[Java] Nhập số tự nhiên n bất kì . Tính S= 1x2x3x…xn…

Lập trình Java: Nhập số tự nhiên n bất kì . Tính S= 1x2x3x…xn… Phần mềm: NetBean 8.2 cho lập trình Java CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT