Định nghĩa chồng toán tử trong C++

Định nghĩa chồng toán tử trong C++

Trong cả ngôn ngữ C và C++ có khá nhiếu các phép toán dùng để thực hiện các thao
tác trên các kiểu dữ liệu chuẩn như các phép toán số học +, -, *, / …
Vậy việc thực hiện các phép toán này trên các kiểu dữ liệu không chuẩn (các kiểu dữ
liệu người dùng định nghĩa) như kiểu mảng hay cấu trúc là nhu cầu cần thiết bắt buộc. ví dụ
như muốn tính toán các phép toán số học trên số phức, phân số, đa thức, véc tơ, ma trận…
do vậ để đáp ứng được yêu cầu này ta cần phải có cách để định nghĩa chồng các toán tử.

Cách định nghĩa chồng toán tử

– Tên hàm toán tử: gồm từ khóa operator và tên phép toán
operator+ (định nghĩa chồng phép +)
operator- (định nghĩa chồng phép -)

– Các đối của hàm toán tử:

 Với phép toán có hai toán hạng: hàm toán tử cần hai đối số (đối 1 ứng với toán
hạng 1, đối 2 ứng với toán hạng 2) thứ tự là quan trọng.
 Với phép toán có một toán hạng: hàm toán tử cần một đối.
– Thân của hàm toán tử: Viết như thân của hàm thông thường.
– Cách dùng: có hai cách dùng
Cách 1: dùng như một hàm thông thường bằng cách viết lời gọi hàm.
Cách 2: dùng như phép toán trong C++

Các ví dụ về định nghĩa về chồng toán tử

Ví dụ 1: Trong ví dụ này ngoài việc sử dụng các hàm toán tử để thực hiện 4 phép tính
trên phân số, còn định nghĩa chồng các phép toán << và >> để xuất và nhập phân số (xem
chi tiết trong chương 7).

Hàm operator<< có 2 đối kiểu ostream& và PS (Phân số). Hàm trả về giá trị kiểu
ostream&. Hàm được khai báo như sau:
ostream& operator<< (ostream& os, PS p);
Tượng tự hàm operator>> được khai báo như sau:
istream& operator>> (istream& is,PS &p);
Dưới đây sẽ chỉ ra cách xây dựng và sử dụng các hàm toán tử. Chúng ta cũng sẽ thấy
việc sử dụng các hàm toán tử rất tự nhiên, ngắn gọn và tiện lợi.

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Định nghĩa chồng toán tử trong C++
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ