[English] SHARE BỘ TÀI LIỆU LUYỆN NGHE ĐỦ NGHE CẢ ĐỜI TIẾNG ANH-ĐỖ THỊ NHUNG

Mình cũng chẳng có gi cao siêu để chia sẻ với mọi người, nay có.”BỘ TÀI LIỆU LUYỆN NGHE ĐỦ NGHE CẢ ĐỜI TIẾNG ANH” 1. 200 video bài hát tiếng Anh hay nhất https://drive.google.com/drive/folders/0B08pMC5vM7GjcHFBX1ZCOE9MRnc#74x2531313u2s284a433v284t27423 2. 400 câu giao tiếp crazy English ( Word +