[Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If đủ)

[Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If đủ)   Đề bài :Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên (dùng If đủ) Ngôn ngữ lập trình: Pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các

[Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên

[Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên [Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên Ngôn ngữ lập trình Pascal Dùng If thiếu CODE:

dùng If đủ

Xem thêm : Tổng hợp các bài,

[Pascal] Viết chương trình pascal giải phương trình bậc 2

[Pascal] Viết chương trình giải phương trình bậc 2 Pascal] Viết chương trình giải phương trình bậc 2 Ngôn ngữ lập trình pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                   

[Pascal] Viết chương trình pascal tính điểm trung bình và xếp hạng

[Pascal] Viết chương trình tính điểm trung bình và xếp hạng [Pascal] Viết chương trình tính điểm trung bình và xếp hạng Ngôn ngữ lập trình pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT           

[Pascal] Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên

[Pascal] Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên [Pascal] Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên Ngôn ngữ lập trình pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT   

[Pascal] Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm và cho biết là thứ mấy trong tuần

[Pascal] Viết chương trình pascal nhập ngày, tháng, năm và cho biết là thứ mấy trong tuần Viết chương trình Pascal nhập ngày, tháng, năm và cho biết là thứ mấy trong tuần Ngôn ngữ lập trình pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp

[Pascal] Viết chương trình giải phương trình bậc nhất

[Pascal] Viết chương trình giải phương trình bậc nhất Viết chương trình Pascal giải phương trình bậc nhất Ngôn ngữ lập trình: pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                   

[Pascal] Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất

[Pascal] Viết chương trình tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất Viết chương trình Pascal tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất Ngôn ngữ lập trình: pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT       

[Pascal] Viết chương trình pascal kiểm tra đây là tam giác gì

[Pascal] Viết chương trình kiểm tra đây là tam giác gì Viết chương trình Pascal kiểm tra đây là tam giác gì Ngôn ngữ lập trình: pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT           

[Pascal] Viết chương trình pascal tính diện tích tam giác

[Pascal] Viết chương trình pascal tính diện tích tam giác Viết chương trình Pascal tính diện tích tam giác Ngôn ngữ lập trình: pascal CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT