[Java] 1 chính, 1 ngoài tính chu vi và diện tích tam giác

[Java] 1 chính, 1 ngoài tính chu vi và diện tích tam giác 1 chính, 1 ngoài tính chu vi và diện tích tam giác Phần mềm: Netbean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT       

[Java] Nhập 1 dãy số bất kì. In ra các số nguyên tố (nếu có)

Lập trình Java: Nhập 1 dãy số bất kì. In ra các số nguyên tố (nếu có) Nhập 1 dãy số bất kì. In ra các số nguyên tố (nếu có) Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng

[Java] Nhập 2 xâu S1, S2 Chèn S1 vào giữa S2

Lập trình Java: Nhập 2 xâu S1, S2 Chèn S1 vào giữa S2 Nhập 2 xâu S1 S2 Chèn S1 vào giữa S2 Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT           

[Java] Nhập 1 xâu họ tên gồm : Họ , tên đệm , tên bạn

Lập trình Java: Nhập 1 xâu họ tên gồm : Ho , tên đệm , tên bạn Nhập 1 xâu gồm  Ho  tên đệm  tên bạn   CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT           

[Java] Nhập 1 xâu bất kỳ. In ra xâu đảo ngược

Lập trình Java: Nhập 1 xâu bất kỳ. In ra xâu đảo ngược Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                            Tổng hợp phần

[Java] Nhập 1 xâu bất kỳ.’’abc” trong lập trình Java

Lập trình Java: Nhập 1 xâu bất kỳ.’’abc” trong lập trình Java Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                            Tổng hợp phần mềm

[Java] Nhập 1 dãy số bất kì. In chẵn (lẻ) trên 2 dòng khác nhau.

Lập trình Java: Nhập 1 dãy số bất kì. In chẵn (lẻ) trên 2 dòng khác nhau Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                       

[Java] Nhập 1 dãy số bất kì. In Gía trị Max, Min ra màn hình

Lập trình Java: Nhập 1 dãy số bất kì. In Max, Min. Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                            Tổng hợp phần mềm

[Java] Nhập 1 dãy số bất kì. In dãy số theo chiều tăng (giảm) dần

Lập trình Java: Nhập 1 dãy số bất kì. In dãy số theo chiều tăng (giảm) dần Phần mềm: NetBean 8.2 CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT                       

[Java] Nhập 1 dãy số tự nhiên n bất kì . Tính S1= 1+1/2!+1/3!+…+1/n!

Lập trình Java: Nhập 1 dãy số tự nhiên n bất kì . Tính S1= 1+1/2!+1/3!+…+1/n! Phần mềm: NetBean 8.2 Nhập 1 dãy số tự nhiên n bất kì . Tính S1= 1+1/2!+1/3!+…+1/n! CODE:

  [Java] Nhập 1 dãy số tự nhiên n bất

[Java] Nhập số tự nhiên n bất kì . Tính S= 1x2x3x…xn…

Lập trình Java: Nhập số tự nhiên n bất kì . Tính S= 1x2x3x…xn… Phần mềm: NetBean 8.2 cho lập trình Java CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT