[C++] Nhập vào một dãy số phức và tính tổng

[C++] Nhập vào một dãy số phức và tính tổng

2. Xây dựng lớp số phức mô tả các đối tượng số phức lớp gồm:

* Các thành phần thuộc tính:
– a,b là các số nguyên mô tả phần thực và phần ảo của số phức.

* các phương thức:
– Phương thức nhập theo số phức
– Phương thức hiển thị số phức (a + ib)

Viết chương trình nhập vào một mảng gồm n số phức. Tính và hiển thị ra màn hình tổng các số phức đã nhập bằng các phương pháp nhau:

– Sử dụng phương thức.
– Sử dụng hàm tự do.
– Sử dụng hàm bạn.
– Sử dụng hàm toán tử.

Trả lời:

Phần mềm sử dụng: Visual Studo

Nhập vào một dãy số phức và tính tổng

Sử dụng phương thức:

CODE:

– Sử dụng hàm tự do.

CODE:

– Sử dụng hàm bạn (Friend)

CODE:

Sử dụng toán tử operator +

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Nhập vào một dãy số phức và tính tổng
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ