Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Đây là file ghost mình dùng. Chia sẻ với bạn.

Windows XP

BAOANHSP3.gho (1,9G) – Tự nhận driver tự động
TC_2012.GHO (1,4G) – tự nhận driver tự động

Windows 7

Ghost Win 7×32.GHO (3,4G) – tự nhận driver tự động
x86.gho (3,9G) thích hợp phần mềm cơ bản như office 2007 … chưa thích hợp dirver
x64.GHO (4,8G) – thích hợp phần mềm cơ bản như office 2007 … chưa thích hợp dirver