[Java] Tính diện tích hình tam giác

[Java] Tính diện tích hình tam giác package dientichhinhtamgiac; import java.util.Scanner; public class dientichhinhtamgiac { static double dienTichTamGiac(double a,double b, double c) { float p=(float)(a+b+c)/2; float s; s=(float)Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); return s; } public static void main(String[] args) { double Stamgiac  , p; Scanner nhap = new Scanner(System.in); System.out.print(“nhập a=”); double a = nhap.nextDouble(); System.out.print(“nhập b=”); double b = nhap.nextDouble(); System.out.print(“nhập c=”); double c = nhap.nextDouble(); Stamgiac=dienTichTamGiac(a,b,c); System.out.println(“Diện tích hình tam giác là :”+Stamgiac); } }

[Java] Tính diện tích hình vuông

[Java] Tính diện tích hình vuông package tinhdientichhinhvuong; import java.util.Scanner; public class Tinhdientichhinhvuong {      static double dientichhinhvuong(double a)      {          double Shv=a*a;         return(Shv);      }     public static void main(String[] args) {          Scanner nhap = new Scanner(System.in);         System.out.print(“nhập a=”);         double a = nhap.nextDouble();         System.out.print(“diện tích hình vuông là :”+a*a);            }     }

[Java] Tính diện tích hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật

[Java] Tính diện tích hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật package javadientichhv; import java.util.Scanner; public class JavaDienTichHv { static double dienTichHV(double a) { double Sv=a*a; return(Sv); } public static double dienTichHCN(double a, double b) { double Scn=a*b; return(a*b); } public static void main(String[] args) { double a,b,c; double Stg,Sv,p; double Scn; a=Nhap(“Nhập cạnh a : “); b=Nhap(“Nhập cạnh b : “); c=Nhap(“Nhập cạnh c : “); Stg=dienTichTG(a,b,c); System.out.println(“Dien tích tam giác là :”+Stg); Sv=dienTichHV(a); System.out.println(“Diện tích hình vuông là : “+Sv); Stg=dienTichTG(a,b,c); System.out.println(“Diện tích hình chữ nhật là : “+a*b); Scn=dienTichHCN(a,b); } public static double dienTichTG(double a,double b, double c) { float p=(float)(a+b+c)/2; float sd;

[Java] Xây dựng lớp SapXep có hai phương thức tăng giảm

[Java] Xây dựng lớp SapXep có hai phương thức tăng giảm   package javasapxep; import java.util.Scanner; public class Javasapxep {     static void sapXepTang(int c, int d)     {         while(c<=d){             System.out.print(c+”,”);             c++;}     }     static void sapXepGiam(int c, int d)     {        while(d>=c){             System.out.print(d+”,”);             d–;}     }     public static void main(String[] args) {         Scanner Nhap=new Scanner(System.in);         System.out.println(“Nhap c=”);         int c = Nhap.nextInt();         System.out.println(“Nhap d=”);         int d = Nhap.nextInt();         System.out.print(“Sắp xếp tăng là : “);         sapXepTang(c,d);         System.out.println();         System.out.print(“Sắp xếp giảm là : “);         sapXepGiam(c,d);     } }

Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare Danh sách phần mềm Google Drive.- Fshare :v Đầy đủ các bản dành cho 32bit/64bit Bài viết cập nhật tại đây: https://goo.gl/pJtJif (Tất cả bài viết dưới sẽ gói gọn trong Link này ) =============================================== 1. MS

MAXON CINEMA 4 D R14 FULL SERIAL KEY

MAXON CINEMA 4 D R14 FULL SERIAL KEY Mô tả: CINEMA 4D Studio – đây là điều tốt nhất mà MAXON có thể cung cấp chuyên nghiệp 3D nghệ sĩ. Nếu bạn làm việc chuyên nghiệp với 3D-đồ họa, và bạn muốn một cách nhanh