[C++] Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không

[C++] Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không [C++] Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng

[C++] Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+…+CanBac2(2+CanBac2(2))))n dấu căn

[C++] Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+…+CanBac2(2+CanBac2(2))))n dấu căn [C++] Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+…+CanBac2(2+CanBac2(2))))n dấu căn Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio Mã:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT                     

[C++] Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1)

Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1) [C++] Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1) Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT       

[C/C++] Viết hàm kiểm tra năm nhuận

[C/C++] Viết hàm kiểm tra năm nhuận [C/C++] Viết hàm kiểm tra năm nhuận Thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng

[C++] Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho Sk nho hơn n.

[C++] Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho Sk nho hơn n. [C++] Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho Sk nho hơn n. Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm

[C++] Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n

[C++] Hãy đếm số lượng số nguyên dương n [C++] Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT       

[C++] Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

[C++] Hãy tính tổng các số nguyên dương n [C++] Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT       

[C++] Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n

[C++] Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n [C++] Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

[C++] Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n

[C++] Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n [C++] Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n Ngôn ngữ lập trình: C++ Phần mềm: Visual Studio CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng